Inspectie rapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie.

De GGD bezoekt jaarlijks alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, en gastouderbureaus. De GGD toetst of wordt voldaan aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen.

Op deze pagina kunt u het inspectierapport van BSO Ziejezo downloaden.

Download inspectie rapport GGD Januari 2016(PDF)
Download inspectie rapport GGD Augustus 2016(PDF)
Download inspectie rapport GGD Augustus2017(PDF)
Download inspectie rapport GGD November2017(PDF)
Download inspectie rapport GGD September2018(PDF)                                                             
Download inspectie rapport GGD November 2019(PDF)
Download inspectie rapport GGD November 2021(PDF)